IowaWORKS Centers Services in Vietnamese - Dịch vụ trung tâm IowaWORKS ở Việt

Trung Tâm Việc Làm Iowa

Những dịch vụ sau đây được cung cấp tại mỗi Trung Tâm Việc Làm Iowa (Iowa Works Center) ở địa phương:

  • Cố vấn nghề nghiệp
  • Phát triển khả năng tìm việc
  • Những cơ hội tìm việc làm
  • Trợ giúp xin tiền thất nghiệp
  • Thi trình độ học vấn
  • Các lớp thực hành về máy điện toán
  • Chuẩn bị thi tương đương trình độ trung học (HiSET)
  • Tìm trường đại học
  • Làm lý lịch (resumes) và thư xin việc
  • Chuẩn bị phỏng vấn
  • 6 Bước để được Thành Công trong việc Chuyển Nghề
  • Ngày hội việc làm (job fair) và những buổi tổ chức đặc biệt
  • Nâng cấp và huấn luyện khả năng
  • Thẩm định nghề nghiệp và khả năng
Individual